Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie

Prístup k informáciam

Verejné obstarávanie.

Profil verejného obstarávateľa

Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci Mestského podniku služieb spol. s r.o. najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestský podnik služieb spol. s r.o.  Senica
Hviezdoslavova 477
905 01 Senica

IČO: 31424287
DIČ: 2020376303

Smernica Verejného obstarávania MPS spol. s r.o. Senica, platná do 30.06.2014
Smernica Verejného obstarávania MPS spol. s r.o. Senica, platná od 01.07.2014

Smernica Verejného obstarávanie MPS spol. s r.o. Senica, platná od 17.04.2015

Smernica Verejného obstarávania MPS spol. s.r.o. Senica, platná od 09.06.2016

Smernica Verejného obstarávania MPS spol. s.r.o. Senica, platná od 01.06.2017


V uvedenom profile Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica zverejňuje nasledovné informácie:

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Informácie podľa § 44 zákona
Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
                  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2014

Súhrnna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2015


Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum
/termín/ zadania zákazky
(uzavretia zmluvy

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,
Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

1/2014

11.02.2014

Oprava výťahu na
Hurbanovej 1379

14.02.2014

Roman Hostinský
0918800138
spravcabytov@mpssenica.sk

 

2/2014

18.02.2014

Oprava strechy
Hurbanova 528

21.02.2014

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

 

3/2014

19.02.2014

Sanita dom 734
J. Kráľa Senica

24.02.2014

Roman Hostinský
0918800138
spravcabytov@mpssenica

 
           
           
           
           


*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky Za stránku zodpovedá:
.

Návrat na obsah