Prejsť na obsah

Základné informácie

O nás

Základné informácie o MPS spol. s r.o.

Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica (ďalej len MPS), je obchodná spoločnosť, založená jediným spoločníkom  –  Mestom Senica, a to zo dňa 13.10.1992. Je zapísaná v Obchodnom registri firiem Okresného súdu Trnava, v odieli Sro, vložka číslo: 143/T. Jediným spoločníkom je Mesto Senica, ktoré vložilo do základného imania vklady v hodnote 4.460.834,00 €, rozsah splateného základného imania sa rovná celkovým vkladom spoločníka. MPS vykonáva svoje hospodárske aktivity v súlade s platným predmetom činnosti, deklarovaným v základných právnych a ekonomických dokumentoch a v úzkej súčinnosti s požiadavkami a záujmami jediného spoločníka  –  Mesta Senica, v rámci platných legislatívnych opatrení v daňovej, účtovnej a iných hospodárskych oblastiach Slovenskej republiky. Spoločnosť zastupuje konateľ. V súčasnom období je konateľom Ing. Ján Bachura, ktorý zároveň vykonáva aj funkciu riaditeľa podniku.

Kontrolným orgánom spoločností je dozorná rada, ustanovená zakladateľom a pozostávajúca zo šiestich členov.Odo dňa 11.03.2014 sú členmi dozornej rady pri MPS Ing. Stanislava Halašová, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Filip Lackovič, Ing. Peter Švec, Mgr. Vladimír Včelka,  Mgr. Jakub Nedoba.
Základná oblasť  hospodárskych  aktivít  našej  spoločnosti   je  koncentrovaná  do prenájmu nebytových priestorov – nehnuteľností  a  obstarávanie  služieb  s  tým  spojených,   správy bytového fondu Mesta Senica, prenájmu  motorových  vozidiel,  prenájmu odstavných  plôch pre osobné motorové   vozidlá (parkovísk), prevádzkovania   verejných   kanalizácií   pre kategóriu K  –  1, predaja zemného plynu v propán – butánových fľašiach, správy trhoviska na Hviezdoslavovej ulici v Senici a zabezpečovanie prevádzky detských ihrísk v meste Senica.
        
         Kardinálnou hospodárskou  činnosťou je prenájom nehnuteľností a obstarávanie služieb s týmto prenájmom spojených a správa bytového fondu Mesta Senica.
          
Ku 31.10.2015 MPS spravuje, prevádzkuje vo vlastnej réžií alebo následne ďalej prenajíma:  

A/   majetok Mesta Senica ,  konkrétne:

     
  reštauračnú prevádzku Gastrocentrum v centre mesta (od r. 2004)
     
  časť areálu bývalých kasárni na Železničnej ulici (od roku 2004)
     
  administratívny komplex na Hurbanovej ulici s.č.528 (od roku 2008)
     
  budovu, Múzeum Ladislava Novomeského (od roku 2010)
     
  areál budovy a dvora na Hurbanovej ulici s.č. 542, tzv. Hala Kolónia (od r. 2011)
     
  časť   bytového  fondu  Mesta  Senica,  v  súčasnosti  pozostávajúcu  zo  543  bytových jednotiek

B/    majetok vlastný:

     
  areál   pozostávajúci  z  administratívnej  budovy, garáži a  pozemkov v areáli  sídla spoločnosti na Hviezdoslavovej ulici s.č.477, ktorá je vo vlastníctve MPS od r.2005.
     
  administratívny komplex na Vajanského ulici, vo vlastníctve MPS od jesene 2014.
V tomto komplexe  administratívnych  budov sídlia a vyvíjajú svoju činnosť úrady s dosahom na celý okres Senica, ale aj časť oblastí Záhoria mimo okresu Senica.
Sú to Okresný úrad Senica a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica.
     
 parkoviská  vybudované  na  pozemkoch  dlhodobo  prenajatých   od  Mesta  Senica,  v  rôznych  lokalitách mesta, v zmysle požiadaviek obyvateľov a  následne prijatých rozhodnutí zástupcov mestského zastupiteľstva a príslušných odborov Mestského úradu v Senici

Od   prijatia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v  Senici  č.24/2010/F (v súčasnosti platné v aktualizovanom znení zo septembra 2015),  MPS v spolupráci s Mestom Senica vybudoval, skolaudoval a následne prenajíma plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel:
1/ na Štefánikovej ulici, celkom 22 parkovacích miest
2/ na  Robotníckej ulici  (vnútroblok obytných domov  ulíc Dlhej, Robotníckej, V. P. Tótha a  Vajanského),  celkom 38  parkovacích miest
3/ na tzv. „ starom sídlisku ", celkom 4 parkovacie miesta
4/ na ulici generála Ludvíka Svobodu v Sotinej, celkom 27 parkovacích miest
5/ na Robotníckej ulici (za Mestským domom kultúry), celkom 48 parkovacích miest
6/ na ulici Janka Kráľa,celkom 14 parkovacích miest
      
     
športoviská,  viacúčelové  ihriská s umelým povrchom, cykloturistický chodník v parku pri časti rieky Teplica, discgolfové ihrisko (park v okolí budovy múzea L. Novomeského, kde vyvíja svoje aktivity. Centrum voľného času Senica, detské ihriská a ich vybavenie vo väčšine jednotlivých častí mesta
     
 inžinierske  siete  a  technologické  zariadenia  v  Priemyselnej  zóne  Kaplinské  pole  –  dopravné  komunikácie, chhodníky,  železničné priecestie,  súčasti súboru kanalizačných sietí  –  dažďová kanalizácia, retenčné nádrže.
     
 časti kanalizačného systému mesta  –  v Kunove, Čáčove, na Tehelnej ulici a Párovciach

C/    majetok ďalších (právnických) subjektov:
      
 majetok  obchodnej  spoločnosti  Stoma Senica a.s. (od r.2005)  
      
 areál obchodných spoločností (od r.2008)  Seninvest a.s. a PGQ s.r.o.

Návrat na obsah