Prejsť na obsah

Stoma Senica a.s

O nás

Stoma Senica, a.s. (ďalej Stoma) je právny subjekt založený mestom Senica, Mesto Senica je jediným vlastníkom akcií.
Spoločnosť bola založená v roku 2005, zapísaná v obchodnom registri firiem Slovenskej republiky je od 25.06.2005
Základné imanie
199 158 eur je rozdelené na 600 akcií v nominálnej hodnote jednej z nich 331,93 eur. Akcie sú kmeňové, vystavené na meno a v listinnej podobe.
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, kontrolným dozorná rada.
Spoločnosť na základe rozhodnutia predstavenstva od 14.09.2006 zastupuje prokurista.
Prokuristom spoločnosti je Ing. Ján Bachura.  
Stoma je majiteľom budovy
reštauračné zariadenie Malina, v Senici na Štefánikovej ulici.
Budova je v dlhodobom užívaní Strednej odbornej školy v Senici.
Spoločnosť Stoma nemá zamestnancov, svoje aktivity úzko koordinuje s Mestským podnikom služieb spol. s r.o. (MPS).

Zmluvné vzťahy:

Zmluva o registrácií v centrálnom registri cenných papierov SR, zo dňa 30.01.2007
Predmet zmluvy: vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom registri SR
Zmluvné strany: Stoma (ako odberateľ služby), CD CP SR, a.s. (ako dodávateľ služby)
Zmluva platná od: roku 2007
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy: 398 eur za jeden kalendárny rok, s DPH

Zmluva o kúpe nehnuteľnosti, zo dňa 13.05.2009
Predmet zmluvy: predaj a kúpa nehnuteľnosti
budova sídla spoločnosti Stoma, Budova C Stomatológia (stavba so s.č.1597, postavená na pozemku č.141/7)
Zmluvné strany: Stoma (ako predávajúci), STOMASEN n.o. (ako kupujúci)
Zmluva platná od: 13.05.2009
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy
kúpna cena: 199 164 eur.

Zmluva o kúpe nehnuteľnosti, zo dňa 13.10.2009
Predmet zmluvy: predaj a kúpa nehnuteľnosti
budova reštauračné zariadenie Malina (stavba so s.č.708, postavená na pozemku č.152/6)
Zmluvné strany: Stoma (ako kupujúci), Mesto Senica (ako predávajúci)
Zmluva platná od: 13.10.2009
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy
kúpna cena: 199 163 eur.

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2009/stoma
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici v Senici, zriadenie sídla spoločnosti Stoma.
Zmluvné strany: Stoma (ako nájomca), MPS (ako prenajímateľ)
Zmluva platná od: 01.06.2009
Zmluva platná do: 31.05.2019
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy: 600 eur za jeden kalendárny rok, s DPH

Zmluva o nájme nebytových priestorov, zo dňa 11.11.2009
Zmluvné strany: Stoma (ako prenajímateľ), MPS (ako nájomca)
Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov reštauračné zariadenie MALINA (s.č. 708) na Štefánikovej ulici v Senici, s právom podnájme tretej osobe.
Zmluva platná od: 11.11.2009
Zmluva platná do: 30.06.2024
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy: 1.200 eur za jeden kalendárny rok

Mandátna zmluva, zo dňa 02.01.2010
Predmet zmluvy: výkon prác a činností spojených s ekonomickou, obchodnou, daňovou, finančnou činnosťou mandanta .
Zmluvné strany: Stoma (ako mandant), MPS (ako mandatár)
Zmluva platná od: 02.10.2010
Zmluva uzavretá: na dobu neurčitú
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy: 720 eur za jeden kalendárny rok, s DPH

Zmluva o poskytnutí služieb, zo dňa 28.03.2014
Zmluvné strany: Stoma (ako poskytovateľ), Mesto Senica (ako objednávateľ)
Predmet zmluvy: poskytovanie služieb v oblasti prípravy a administrácie projektových zá
merov pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v programovom období 2014-2020
Zmluva platná od: 01.04.2014
Zmluva platná do: 30.04.2015
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy: 15.600 eur za jeden kalendárny rok
Poznámka: Zmluva bola ukončená ku 31.03.2015, skutočné finančné plnenie predstavovalo: 14.400 eur.

Zmluva o poskytnutí služieb, zo dňa 30.04.2014
Zmluvné strany: Stoma (ako objednávateľ), Se RRA TTSK (ako dodávateľ)
Predmet zmluvy: poskytovanie služieb v oblasti prípravy a administrácie projektových zá
merov pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v programovom období 2014-2020
Zmluva platná od: 30.04.2014
Zmluva platná do: 31.03.2015
Finančný objem plnenia predmetu zmluvy: 11.000 eur za jeden kalendárny rokNávrat na obsah