Prejsť na obsah

Informovanie - kamerový systém

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Informovanie oprávnený záujem kamerový systém


Prevádzkovateľ: Mestský podnik služieb spol. s r.o., sídlo: Hviezdoslavova 477, Senica
                           IČO: 31424287
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania: ochrana majetku spoločnosti, alebo majetku Mesta Senica v starostlivosti prevádzkovateľa kamerovým systémom
Zoznam osobných údajov
: videozáznam osoby
Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa
Oprávnený záujem: ochrana majetku spoločnosti alebo majetku Mesta Senica, a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu v starostlivosti prevádzkovateľa
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: oprávnená fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, vlastník objektu alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: Maximálne 30 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z..Návrat na obsah