Prejsť na obsah

Informovanie - životopis

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Informovanie - životopis


Prevádzkovateľ: Mestský podnik služieb spol. s r.o., sídlo: Hviezdoslavova 477, Senica
                            IČO: 31424287
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania: vyžiadanie a archivovanie životopisu pre uzavretie pracovného pomeru
Právny základ: zmluva
predzmluvný vzťah
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ, členovia výberovej komisie
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z..


Návrat na obsah